Ładowanie Wydarzenia

« Wszystko Wydarzenia

  • To event minęło.

„Zachować twarz” (USA, Pakistan 2011), reż. Daniel Junge 52 min.

8 marca 2014 @ 16:00 - 16:55

| 5zł
Lau­reat Oscara 2012 w kate­go­rii naj­lep­szy doku­ment krót­ko­me­tra­żowy. Doku­ment krę­cony w Paki­sta­nie opo­wiada o kobie­tach będą­cych ofia­rami ata­ków z uży­ciem kwasu. Film podąża za dwiema spo­śród nich, Zakią i Rukh­saną, które prze­żyły takie napa­ści. Uka­zuje wyzwa­nia, które stają przed nimi pod­czas lecze­nia oraz walki o spra­wie­dli­wość. W marcu Paki­stan otrzy­mał głę­boko przy­gnę­bia­jące przy­po­mnie­nie powagi tych zma­gań, kiedy Fakhra Younas, w maju 2000 roku doznała strasz­li­wych ran w wyniku ataku kwa­sem, popeł­niła samo­bój­stwo. Sprawca, jej mąż został wcze­śniej unie­win­niony. Nie są to poje­dyn­cze przy­padki, ale wiele z nich nie jest zgła­sza­nych wła­dzom. Nie­wielka dostęp­ność rekon­struk­cyj­nych ope­ra­cji pla­stycz­nych powo­duje, że ofiary noszą swoje fizyczne i psy­chiczne bli­zny do końca życia. Oprawcy, któ­rzy stają przed wymia­rem spra­wie­dli­wo­ści (naj­czę­ściej mężo­wie czy inne osoby znane ofie­rze) otrzy­mują zwy­kle mini­mum kary, jeśli w ogóle są skazywani.

Szczegóły

Data:
8 marca 2014
Czas:
16:00 - 16:55
Koszt:
5zł

Miejsce

Sala kinowa TU SIĘ MOVIE
Wojska Polskiego 30A
Olsztyn, 10-225 Polska

Spotkania, projekcje filmów, dyskusje z zaproszonymi gośćmi

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial