STATUT

Statut Fundacji Inicjatyw Filmowych TU SIĘ MOVIE

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja Inicjatyw Filmowych TU SIĘ MOVIE, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy o fundacjach oraz postanowień niniejszego Statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez Aleksandrę Drzał–Sierocką i Magdalenę Wilde zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Elżbietę Brewka w Kancelarii Notarialnej w Olsztynie przy ul. Kopernika nr 1/1 w dn. 29.03.2013 r.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest Olsztyn.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.

§ 4

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§ 5

Fundacja może używać wyróżniającego znaku graficznego.

§ 6

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

§ 7

Dla realizacji swoich zadań statutowych Fundacja może przystępować do spółek i fundacji oraz tworzyć inne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 8

Celem Fundacji jest:
a) popularyzacja sztuki filmowej;
b) upowszechnianie wiedzy o kinie;
c) edukacja odbiorców z różnych grup wiekowych w zakresie wiedzy o filmie i innych dziedzinach sztuki;
d) działalność kulturalno-oświatowa;
e) wspieranie i popularyzacja nowych zjawisk w kulturze, w tym w kulturze popularnej;
f) propagowanie oryginalnych działań kulturalnych i artystycznych;
g) wspieranie, popularyzacja i promocja twórczości artystów i grup twórczych, w szczególności lokalnych;
h) wyrównywanie szans w dostępie do kultury oraz aktywizacja kulturalna grup społecznie zmarginalizowanych, w tym seniorów i osób niepełnosprawnych;
i) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
j) działalność na rzecz dialogu międzygeneracyjnego i międzykulturowego;
k) propagowanie idei równościowych;
l) wspieranie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego oraz postaw proekologicznych;
m) wspieranie i popularyzacja międzynarodowej wymiany kulturalnej;
n) promocja Olsztyna i regionu;
o) działania na rzecz ochrony materialnych i niematerialnych dóbr kultury;
p) promocja i organizacja wolontariatu.

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez działalność polegającą na:
a) organizowaniu pokazów, przeglądów i festiwali filmowych;
b) organizowaniu tematycznych dyskusji i prelekcji z udziałem twórców i znawców kultury i sztuki;
c) organizowaniu warsztatów, seminariów, szkoleń i konferencji rozwijających wiedzę i umiejętności w zakresie sztuki filmowej i innych dziedzin sztuki;
d) działalności w zakresie promocji twórczości filmowej;
e) prowadzeniu kina;
f) współpracy z przedszkolami, szkołami i uczelniami wyższymi w zakresie propagowania sztuki filmowej i aktywności kulturalnej;
g) publikowaniu wydawnictw poświęconych tematyce kulturalnej, zwłaszcza filmowej;
h) tworzeniu przestrzeni współpracy kulturalnej, artystycznej i naukowej;
i) gromadzeniu i archiwizacji wytworów kultury i sztuki ze szczególnym uwzględnieniem sztuki filmowej;
j) współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, w tym z organizacjami i instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi oraz sektorem gospodarczym i mediami;
k) współpracy z władzami samorządowymi Olsztyna i województwa warmińsko-mazurskiego;
l) współpracy z osobami fizycznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji;
m) wdrażaniu nowych technologii;
n) pozyskiwaniu funduszy na realizację celów statutowych;
o) tworzeniu i wdrażaniu programów i projektów zgodnych z celami Fundacji;
p) prowadzeniu projektów badawczych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz popularyzację nauki;
q) innych działaniach realizujących cele statutowe.

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 10

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 11

Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
a) darowizn, spadków, zapisów i innych datków;
b) dotacji i subwencji;
c) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
d) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz z praw majątkowych;
e) dochodów z posiadanych środków pieniężnych;
f) nieruchomości i ruchomości otrzymanych z darowizn lub zakupionych przez Fundację;
g) dochodów z działalności gospodarczej;
h) innych przysporzeń majątkowych.

 

Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 12

Władzami Fundacji są:
a) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem,
b) Rada Fundacji, zwana dalej Radą.

§ 13

Zarząd Fundacji

1. Zarząd może być jednoosobowy lub wieloosobowy, przy czym jeden z członków Zarządu – także w przypadku Zarządu jednoosobowego – pełni funkcję Prezesa Zarządu.
2. 2. Prezes Zarządu kieruje pracą Zarządu, a w szczególności przewodniczy posiedzeniom Zarządu oraz koordynuje i nadzoruje pracę pozostałych członków Zarządu.
3. 3. Członkowie Zarządu są powoływani na czas nieokreślony.
4. 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek pisemnej rezygnacji, odwołania ze składu Zarządu, bądź śmierci.
5. Pierwszy skład Zarządu, w tym Prezesa, powołują Fundatorzy. Fundatorzy mogą wchodzić w skład Zarządu.
6. Kolejnych członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Fundacji. Rada ustala także liczbę członków Zarządu.
7. Posiedzenie Zarządu może zwołać dowolny członek Zarządu.
8. Zarząd prowadzi sprawy Fundacji, zarządza majątkiem Fundacji, kieruje jej działalnością społeczną i gospodarczą oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
9. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie.
10. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W przypadku Zarządu wieloosobowego, uchwały są podejmowane w obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
11. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie i zwrot uzasadnionych kosztów z tytułu pełnionych funkcji.
12. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
13. Zarząd przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny, spadki i zapisy.
14. Do kompetencji Zarządu należy zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia.
15. Zarząd może w drodze uchwały ustanawiać pełnomocników do podejmowania określonych czynności.

§ 14

Rada Fundacji

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym oraz wyznacza linię programową Fundacji.
2. Rada składa się z co najmniej dwóch członków i jest powoływana na czas nieokreślony, przy czym w skład Rady mogą wchodzić Fundatorzy.
3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy, następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję, lub w celu rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
4. Członkostwo w Radzie ustaje na skutek pisemnej rezygnacji, odwołania ze składu Rady, bądź śmierci.
5. Członkowie Rady mogą otrzymywać wynagrodzenie i zwrot uzasadnionych kosztów z tytułu pełnionych funkcji.
6. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady.
7. Posiedzenie Rady zwołuje członek Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
8. Do kompetencji Rady należy w szczególności:
a) wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
b) ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań, w tym sprawozdań finansowych, i udzielanie absolutorium Zarządowi Fundacji;
c) nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w tym kontrola majątku Fundacji;
d) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzeń;
e) podejmowanie decyzji o zmianach w Statucie;
f) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Rady w kwocie nie wyższej niż wysokość wynagrodzenia członków Zarządu;
g) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją i o likwidacji Fundacji;
h) wystawianie w imieniu Fundacji certyfikatów i odznak oraz przyznawanie nagród i wyróżnień osobom fizycznym i prawnym przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji;
i) podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów.

 

Rozdział V. Działalność Fundacji: Działalność pożytku publicznego oraz działalność gospodarcza

§ 15

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

2. Działalność odpłatna polega na:
a) organizowaniu pokazów, przeglądów i festiwali filmowych;
b) organizowaniu tematycznych dyskusji i prelekcji z udziałem twórców i znawców kultury i sztuki;
c) organizowaniu warsztatów, seminariów, szkoleń i konferencji rozwijających wiedzę i umiejętności w zakresie sztuki filmowej i innych dziedzin sztuki;
d) działalności w zakresie promocji twórczości filmowej;
e) prowadzeniu kina;
f) współpracy z przedszkolami, szkołami i uczelniami wyższymi w zakresie propagowania sztuki filmowej i aktywności kulturalnej;
g) publikowaniu wydawnictw poświęconych tematyce kulturalnej, zwłaszcza filmowej;
h) tworzeniu i wdrażaniu programów i projektów zgodnych z celami Fundacji.

3. Działalność nieodpłatna polega na:
a) organizowaniu pokazów, przeglądów i festiwali filmowych;
b) organizowaniu tematycznych dyskusji i prelekcji z udziałem twórców i znawców kultury i sztuki;
c) organizowaniu warsztatów, seminariów, szkoleń i konferencji rozwijających wiedzę i umiejętności w zakresie sztuki filmowej i innych dziedzin sztuki;
d) działalności w zakresie promocji twórczości filmowej;
e) prowadzeniu kina;
f) współpracy z przedszkolami, szkołami i uczelniami wyższymi w zakresie propagowania sztuki filmowej i aktywności kulturalnej;
g) publikowaniu wydawnictw poświęconych tematyce kulturalnej, zwłaszcza filmowej;
h) tworzeniu przestrzeni współpracy kulturalnej, artystycznej i naukowej;
i) gromadzeniu i archiwizacji wytworów kultury i sztuki ze szczególnym uwzględnieniem sztuki filmowej;
j) współpracy z podmiotami krajowymi i zagranicznymi, w tym z organizacjami i instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi oraz sektorem gospodarczym i mediami;
k) współpracy z władzami samorządowymi Olsztyna i województwa warmińsko-mazurskiego;
l) współpracy z osobami fizycznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji;
m) wdrażaniu nowych technologii;
n) pozyskiwaniu funduszy na realizację celów statutowych;
o) tworzeniu i wdrażaniu programów i projektów zgodnych z celami Fundacji;
p) prowadzeniu projektów badawczych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz popularyzację nauki;
q) innych działaniach realizujących cele statutowe.

4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie, bądź we współpracy z innymi podmiotami, na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach, w zakresie wyróżnionym poniżej, wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych:
4719Z. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
4799Z. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
5610A. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
5621Z. Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering.
5629Z. Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
5630Z. Przygotowywanie i podawanie napojów
7220Z. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
7722Z. Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.
9001Z. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
9002Z. Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
9003Z. Artystyczna i literacka działalność twórcza
9004Z. Działalność obiektów kulturalnych
9029Z. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
9499Z. Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
9609Z. Pozostała działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana

 

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 16

1. Fundacja ulega likwidacji w skutek decyzji Rady lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku Fundacji.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego ds. kultury i dziedzictwa narodowego.
3. W razie likwidacji Fundacji funkcję likwidatora pełni wyznaczona przez Radę osoba, której w okresie likwidacji przysługują prawa i obowiązki Zarządu.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach statutowych.

§ 17

Fundacja składa ministrowi właściwemu ds. kultury i dziedzictwa narodowego corocznie sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§ 18

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Spotkania, projekcje filmów, dyskusje z zaproszonymi gośćmi

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial